محمد مهدی ابراهیمی
استاد
گروه رياضي, دانشكده علوم ریاضی
22431652 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهیدبهشتی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی
1) تدریس دروس زیر در دوره کارشناسی:
مبانی ریاضیات، جبر1، جبر 2، جبر 3، جبر خطی، نظریه اعداد، زبان تخصصی، آشنایی با جبر جامع، نظریه حلقه و مدول، پروژه، توپولوژی عمومی، نظریه گالوا، ریاضی عمومی 1و2.
2) تدریس دروس زیر در دوره های تحصیلات تکمیلی:
جبر پیشرفته، نظریه جامع مشبکه، نظریه مشبکه توزیع پذیر، جبر بول، فریم و فضای استون، جبر جامع، نظریه رسته ها، نظریه توپوس، نظریه بافه و توپوس گروتندیک، ساختارهای جبری مرتب، مباحثی در رسته ها، نظریه نمایش تکواره ها.
جوایز علمی
1)      کسب مدال طلای دانشگاه علیگر، هندوستان.
2)      دریافت حدود 20 تقدیرنامه در هفته پژوهش در دانشگاه.
3)      پژوهشگر فعال دانشگاه در سال 1370.
4)      استاد نمونه دانشگاه در سال 1380.
5)      برنده جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی برای بهترین مقاله کنفرانس ریاضی سال 1380-1379
6)      استاد نمونه کشوری در سال 1388
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 1) مدیر مسئول نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی.
 2) سردبیر و مدیر مسئول مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی.
 3) عضو سابق شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران.
 4) عضو کمیته ریاضی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 5) عضو کمیته علمی هفتمین سمینار جبر ایران، دانشگاه ابوعلی سینا؛ همدان، 1371.
 6) عضو کمیته اجرایی و دبیر کمیته بیست و چهارمین کنفرانس ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، 1372.
 7) دبیر دوازدهمین سمینار جبر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1379
 8) عضو کمیته علمی سی و دومین کنفرانس ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، 1380.
 9) عضو کمیته علمی سی و دومین کنفرانس ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، 1384.
10) عضو کمیته علمی پنجمین سمینار توپولوزی پ هندسه، 1388
11) عضو انجمن ریاضی ایران
12) عضو انجمن ریاضی امریکا
سوابق کاری
1) دستیار تدریس، گروه ریاضی دانشگاه مک مستر؛ کانادا 1359-1355
2) استادیار، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، 1368-1360
3) دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375-1368
4) استاد گروه ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375
5) مدیر گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، 3 دوره؛ 7 سال
6) مدیر گروه ریاضی دانشگاه پیام نور، 4 سال
7) معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهیدبهشتی.
8) عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی
9) عضو کمیته آموزشی ، پژوهشی، استخدامی و تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی
10)  عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم ریاضی
11) تدریس در دانشگاههای صنعتی شریف، سمنان، بیرجند، بین المللی امام خمینی (ره)، الزهرا (س)
سوابق تحصیلی
1) رشته سال و محل اخذ دیپلم: ریاضی، 1345، گرگان
2) رشته، سال و محل اخذ کارشناسی: ریاضی، 1353، دانشگاه علیگر هندوستان
3) رشته، سال و محل اخذ کارشناسی ارشد: ریاضی، 1355، دانشگاه علیگر هندوستان
4) رشته، سال و محل اخذ دکتری: ریاضی (جبر) 1359، دانشگاه مک مستر کانادا
5) عنوان رساله دکتری: جبر توپوس گروتندیک
علایق پژوهشی
1) جبر در کاتگوری
2) جبر جامع
3) مشبکه
4) توپولوژی بی نقطه
5) جبر بول
6) ساختارهای جبری مرتب
7) نمایش نیمگروهها
مقالات علمی و کتب منتشر شده
 • مقالات داخلی:

  1) توپوس چیست، محمدمهدی ابراهیمی مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، 1367

  2) پیدایش توپولوژی بی نقطه، محمدمهدی ابراهیمی مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، 1374

  3) نقاط توپولوژی بی نقطه، محمدمهدی ابراهیمی مجله گلچین ریاضی، 1374

  5) جبر جامع، مجله علوم دانشگاه الزهراء (س) ، 1386.


 • 1. Algebra in a Grothendieck Topos: Injectivity in
  Quasi-Equational Classes, M. Mehdi Ebrahimi, Journal of Pure and
  Applied Algebra, 26, 1982, 269-280.

  2. Equational Compactness of Sheaves of Algebras on a
  Noetherian Locale, M. Mehdi Ebrahimi, Algebra Universalis, 16,
  1983, 318-330.

  3. Bimorphisms and Tensor Products in a Topos, M. Mehdi
  Ebrahimi, Bulletin of Iranian Math. Soc., 1988, 1-31.

  4. Internal Completeness and Injectivity of Boolean Algebras in
  the Topos of M-sets, M. Mehdi Ebrahimi, Bulletin of Australian
  Math. Soc., Vol. 41, No. 2, 1990, 323-332.

 • 5. On Ideal Closure Operators of M-sets, M. Mehdi Ebrahimi,
  Southeast Asian Bulletin of Matematics 30 (2006), 439-444.


 • 6. The Internal Ideal Lattice in the Topos of M-sets, M.
  Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi, J. of Sciences, Islamic Republic
  of Iran, Vol. 5, No. 3, 1994, 123-128.

  7. When is the Category of Separated M-sets a Quasitopos or a
  Topos?, M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi, Bull. of the Iranian
  Mathematical Society, Vol. 21, No. 1, 1995, 25-33.

  8. On Tensor Product of M-Boolean Algebras, M. Mehdi
  Ebrahimi and M. Mahmoudi, J. of Sciences, Az-Zahra Univ., No.
  1-4, 1995, 32-37.

  9. Flat Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  The Proceeding of the International Symposium of
  Categorical Topology (SoCaT 94), Univ. of Cape Town, 1999.

  10. The Category of M-sets, M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Italian journal of pure and applied Mathematics, No. 9 (2001),
  23-132.

 • 11. Purity and Equational Compactness of Projection Algebras,
  Mahmoudi, Mojgan, M. Mehdi Ebrahimi,
  Appl. Categ. Structures 9 (2001), No. 4, 381-394.

 • 12. Tensor Product and Flatness of M-algebras, M. Mehdi
  Ebrahimi and M. Mahmoudi, Southeast Asian Bulletin of
  Mathematics, Vol. 27, No. 2 (2003), 267-277.

  13. Flatness of Projection and Separated Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 26, No. 6 (2003), 923-934.

 • 14. Flat and Weakly Flat Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Algebra Universalis. Vol. 48, No. 4 (2002), 479-484.

 • 15. On the Normal Completion of a Boolean Algebra,
  B. Banaschewski, M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Journal of Pure and Applied Algebra, Vol. 181, No. 1 (2003), 1-14.

 • 16. Metric and Complete Metric $\sigma$-frames,
  M. Mehdi Ebrahimi, Mojgan Vojdani Tabatabaee,
  Appl. Categorical Structures., Vol. 11, No. 2 (2003), 135-146.

 • 17. Inner derivations and Homo-derivations on l-rings,
  M. Mehdi Ebrahimi and Homeira Pajoohesh,
  Acta Math. Hungarica, Vol. 100 (1-2) (2003), 157-165.

  18. Positive Derivations on (Semi)Prime l-rings, M. Mehdi
  Ebrahimi and Homeira Pajoohesh, Hadronic Journal, Vol. 26, No. 5
  (2003), 631-636.

  19. Strongly regular l-rings and derivations on them, M. Mehdi
  Ebrahimi and Homeira Pajoohesh, Algebras, Groups, and Geometries,
  Vol. 20, No. 4 (2003), 451-460.

  20. Compactification of kappa-frames, M. Mehdi Ebrahimi and
  Mojgan Vojdani Tabatabaee, Bulletin of Iranian Math. Soc., Vol.
  29, No. 1 (2003), 55-64.

  21. Metrizability of sigma-frames, Mojgan Vojdani
  Tabatabaee, M. Mehdi Ebrahimi , M. Mahmoudi, Cahiers de
  Topologie et Geometrie Diferentielle Categoriques, Vol. 45, No. 2
  (2004), 147-156.

  22. Composition of derivations on (semi)prime l-rings, M.
  Mehdi Ebrahimi and Homeira Pajoohesh, Kyungpook Mathematical
  Journal, Vol. 44, No. 2 (2004), 293-297.

 • 23. Pointfree Spectra of Riesz Spaces, M. Mehdi Ebrahimi, A.
  Karimi, M.Mahmoudi, Applied categorical structures, Vol. 12, No. 4
  (2004), 397-409.

 • 24. Cauchy Completeness of k-frames, M. Mehdi Ebrahimi , M.
  Mahmoudi, Mojgan Vojdani Tabatabaee, Kyungpook Mathematical
  Journal, Vol. 44, No. 4 (2004), 505-510.

  25. On Quotient and Isomorphism Theorems of Universal
  Hyperalgebras, M. Mehdi Ebrahimi and A. Karimi and M. Mahmoudi,
  Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 18 (2005), 9-22.

  26. Martindale po-ring and Derivations on (semi)prime
  l-rings, M. Mehdi Ebrahimi and Homeira Pajoohesh, Algebras,
  Groups, and Geometries, Vol. 22, No. 1 (2005), 109-116.

  27. Limits and Colimits in Categories of Universal
  Hyperalgebras, M. Mehdi Ebrahimi and A. Karimi and M. Mahmoudi,
  Algebras, Groups, and Geometries, Vol. 22, No. 2 (2005), 169-182.

 • 28. Pointfree Prime Representation of real Riesz maps,
  Feizabadi, A. Karimi; Ebrahimi, M. M., Algebra Universalis 54
  (2005), no. 3, 291--299.

 • 29. Coproduct in the Category of MKFrm, M. Mehdi Ebrahimi and
  Mojgan Vojdani Tabatabaee (Golzy), Applied Categorical
  Structures, Vol. 13, No. 2 (2005), 171-179.

 • 30. Baer criterion for injectivity of projection algebras,
  Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi, Semigroup Forum 71 (2005), no. 2,
  332-335.

 • 31. Algebraic separation axioms on projection algebras, M.
  Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi, Southeast Asian Bull. Math. 29
  (2005), no. 4, 689-695.

 • 32. Pointfree version of Kakutani Duality, Karimi Feizabadi,
  A.; Ebrahimi, M. M., Order 22 (2005), no. 3, 241--256 (2006).

 • 33. Pointfree Spectra of l-modules, M. Mehdi Ebrahimi and
  A. Karimi, Journal of Pure and Applied Algebra 208 (2007), 53-60.

 • 34. Variations and tensor products of M-acts, M.M.
  Ebrahimi, Semigroup Forum 75(2) (2007), 446-456.

 • 35. Injective hulls of acts over left zero semigroups,
  M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and Gh. Moghaddasi Angizan, Semigroup
  Forum 75(1) (2007), 212-220.

 • 36. On the Baer criterion for acts over semigroups, M.M.
  Ebrahimi, M. Mahmoudi and G. Moghaddasi Angizan,
  Communication in Algebra, 35(12) (2007), 3912-3918.

 • 37. Sequentially Pure Monomorphisms of Acts over Semigroups, H.
  Barzegar, M. M. Ebrahimi, European Journal of Pure and Applied
  Mathematics, Vol. 1, no. 4, (2008), 41-55.

 • 38. Essentiality and Injectivity, H. Barzegar, M. M. Ebrahimi,
  M. Mahmoudi,
  Published online Oct. 2008, Applied Categorical Structures

 • 39. Well-behaviour of sequential injectivity of acts over
  semigroups, M. M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and Leila Shahbaz, To
  appear in Communications in Algebra.

  40. Essentiality and injectivity relative to sequential purity
  of acts,
  H. Barzegar, M. M. Ebrahimi, M. Mahmoudi, to appear in Semigroup Forum.

  41. Banaschewski's Theorem for S-posets: Regular injectivity
  and Completeness, Ebrahimi, Mahmoudi, Rasouli, to appear in
  Semigroup Forum.

  42. Completion of M-Boolean algebras, M. Mahmoudi, To appear
  in the Journal of Logic and Algebraic Programming.

 • تالیف:

  1) جبر2، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1375.

  2) حل تمرین جبر2، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1375

  3) ریاضی عمومی برای رشته زیست شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1377

  4) حل تمرین ریاضی عمومی برای رشته زیست شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1377

  5) ریاضی عمومی 2 برای رشته شیمی، انتشارات پیام نور، 1379

  6) حل تمرین ریاضی عمومی 2 برای رشته شیمی، انتشارات پیام نور، 1379

  7) جبر خطی و آنالیز ترکیبی، (با همکاری دکتر سعید فاریابی)، انتشارات علمی و فن، 1370

  8) چند جمله ای ها و نظریه تجزیه (با کتاب حل تمرین)، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1373.

  9) جبر1، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1375.

  10)حل تمرین جبر 1، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1375.

  11) مبانی ریاضیات، (با همکاری دکتر مژگان محمودی)، انتشارات ققنوس، 1378


 • ترجمه:

  1) مبانی ریاضیات، تالیف ایان استیوارت دیوید تال، مرکز نشر دانشگاهی، 1365، 1369، 1375.

  2) مسائل مسابقات مجارستان، گردآورنده یوژف کورشاک، مرکز نشر دانشگاهی ،1367.

  3)جبر خطی تالیف دانیل فینک باینر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

  4) مبانی هندسه، تالیف ری، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1370.

  5) مجموعه منطق و اثبات، تالیف دانشگاه باز انگلستان، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1372.

  6) ساختارهای جبری 1، تالیف دانشگاه باز انگلستان، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1372.

  7) ساختارهای جبری 1، تالیف دانشگاه باز انگلستان، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1373.

  8) جبر خطی، تالیف تی.اس. بلایس وای، اف. رابرتسون، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1375.

  9) ماتریسها و فضاهای برداری، تالیف تی.اس. بلایس وای، اف. رابرتسون، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1375.

  10) حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لاری جی، گلدشتاین و دیوید آی، شارپ، انتشارات علمی و فنی، 1368 ، 1370

  11) مباحثی در جبر تعویض پذیر، تالیف رودنی شارپ، مرکز نشر دانشگاهی، 1377.

  12) جبر خطی (اولین درس)، تالیف باتاچاریا، و...، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، 1377

  13) حلقه و تجزیه، تالیف دیوید شارپ، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، 1377

  14) آخرین قضیه فرما برای دوستگاران غیر حرفه ای (با همکاری دکتر مژگان محمودی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382

  15) جبر مجرد و ناممکن های مشهور (با همکاری دکتر مژگان محمودی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1384

  16) مسائل المپیادهای ریاضی، (با همکاری دکتر مژگان محمودی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1385

  17) افشای یک مسئله کهن ریاضی،آخرین قضیه فرما (با همکاری دکتر مژگان محمودی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1385

 • سخنرانی در سمینارها و کنفرانسها

  1. Purity of $G$-sheaves,
  M. Mehdi Ebrahimi,
  Lectured in 3th Algebra Seminar, Kashan University, Iran, 1987.

  2. The Internal Ideal Lattice in the Topos of M-sets,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Lectured in 7th Algebra Seminar, Hamedan, Booalisina Univ., Iran, 1992.

  3. The Minimal Completion of Boolean Algebras in MSet,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Lectured in 24th Iranian Math. Conf., Shahid Beheshti Univ., Iran, 1993.

  4. When is the Category of Separated M-sets a Quasitopos or a Topos?,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Lectured in 26th Iranian Math. Conf. Kerman, Shahid Bahonar Univ., Iran, 1995.

  5. Conditions Related to De Morgan's Laws in MSet,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Lectured in 26th Iranian Math. Conf., Kerman, Shahid Bahonar Univ., Iran, 1995.

  6. Purity of Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and Mojgan Mahmoudi,
  Lectured in 9th Algebra Seminar, Babolsar, Mazandaran Univ., Iran, 1997.

  7. Equational Compactness of Projection Algebras,
  Mojgan Mahmoudi and M. Mehdi Ebrahimi,
  Lectured in 10th Algebra Seminar, Sanandaj, Kordestan Univ., Iran, 1998.

  8. Equational compact Hulls of Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and Mojgan Mahmoudi,
  Lectured in 10th Algebra Seminar, Sanandaj, Kordestan Univ., Iran, 1998.

  9. Category of M-algebras with Internal Homomorphisms,
  M. Mahmoudi and M. Mehdi Ebrahimi,
  Lectured in 30th Iranian Math. Conf., Ardebil, Univ. of Mohaghegh Ardabili,
  Iran, 1999.

  10. Flat Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Lectured in 11th Algebra Seminar, Isfahan, Isfahan Univ. of Technology, Iran,
  1999.

  11.Algebra in a category: Injectivity in Equational Classes,
  M. Mehdi Ebrahimi,
  Lectured in 11th Algebra Seminar, Isfahan, Isfahan Univ. of Technology, Iran,
  1999.

  12. Pointset and Pointfree Topology,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  First Seminar on Geometry and Topology, Tabriz, Iran, 2000.

  13. Compact and Regular Pointfree Topology,
  Mojgan Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  First Seminar on Geometry and Topology, Tabriz, Iran, 2000.

  14. Tensor Products and Flatness of M-algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  12th Algebra Seminar, Shahid Beheshti University, Iran, 2000.

  15. Ideal Closure Operators of M-sets,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  13th Algebra Seminar, Auromia Univ. Auromia, Iran, 2001.

  16. On Injectivity of Projection Algebras,
  Ebrahimi, M. Mehdi and Mahmoudi, M.,
  13th Algebra Seminar, Auromia Univ. Auromia, Iran, 2001.

  17. Complete Metric sigma-frames,
  M. Mehdi Ebrahimi, Mojgan Vojdani Tabatabaee,
  International Conf. on Applicable General Topology,
  Hacettepe Univ., Turkey, 2001.
  32th Annual Iranian Math. Conf, Mazandaran Univ, Babolsar, Iran, 2001.

  18. Inner and Homo-derivations on l-rings,
  M. Mehdi Ebrahimi and H. Pajoohesh,
  International Conf. on Applicable General Topology,
  Hacettepe Univ., Turkey, 2001.

  19. Counter part of some ring concepts for l-rings,
  M. Mehdi Ebrahimi and H. Pajoohesh,
  13th Algebra Seminar, Auromia Univ. Auromia, Iran, 2001.

  20. On the Normal Completion of Boolean Algebras in a Topos,
  M. Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  32th Annual Iranian Math. Conf, Mazandaran Univ, Babolsar, Iran, 2001.

  21. Pointfree Topology and the Spectra of Riesz Spaces,
  M.M. Ebrahimi and M. Mahmoudi and A.Karimi,
  Second workshop on Formal Topoogy, Venice, Italy, April 2002.

  22. Uniform Completion of kappa-frames,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Vojdani Tabatabaee,
  Second workshop on Formal Topoogy, Venice, Italy, April 2002.

  23. On Injectivity of Projection Algebras,
  M. Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  Internationl Conf. on Algebra, Modules and Rings,
  Univ. of Lisboa, Lisboa, July 2003.

  24. Baer Criterion and injectivity Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi, M. Mahmoudi
  34th Annual Iranian Math. Conf, Shahroud Univ., Shahroud, Iran, 2003.

  25. Algebraic separation axioms on projection algebras,
  M. Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  34th Annual Iranian Math. Conf, Shahroud Univ., Shahroud, Iran, 2003.

  26. Cauchy completeness of kappa-frames, Proceedings of the
  3rd Seminar on Geometry and Topology, 271--283, Azarb. Univ.
  Tarbiat Moallem, Tabriz, 2004.

  27. Uniform completion of kappa-frames, Proceedings of the 3rd
  Seminar on Geometry and Topology, 253--270, Azarb. Univ. Tarbiat
  Moallem, Tabriz, 2004.

  28. Injective hulls of acts over left zero semigroups,
  M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and Gh. Moghaddasi Angizan, 17th
  Algebra Seminar, Sistan-Baluchestan Univ., Zahedan, Iran, Feb.
  2006.

  29. On Sequential Purity of Acts over a Semigroup, H. Barzegar and M. Mehdi
  Ebrahimi, 17th Algebra Seminar,
  Sistan-Baluchestan Univ., Zahedan, Iran, Feb. 2006.

  30. Variations and Tensor Products in a variety, M. Mehdi
  Ebrahimi, 37th Annual Iranian Mathematics Conference, Azarbaijan
  Tarbiat Moallem University, Tabriz, Iran, Sept. 2006.

  31. Ring theory and pointfree topology, M. Mehdi Ebrahimi, 19th Algebra Seminar,
  Semnan, Esfand 1386.

  32. Injectivity in a category, M.M Ebrahimi, M. Haddadi, M. Mahmoudi, Categorical
  methods in algebra, topology and computer science, Coimbra, Portugal, Oct. 2007.

  33. Pointset and pointfree topology, M.M. Ebrahimi, Workshop on
  hyperalgebras and fuzzy systems, Babolsar, 2008.

 • طرح های پژوهشی

  1. M-sets and separated M-sets,
  Tech. Rep. Shahid Beheshti Univ., 1995.

  2. Frame (I)},
  Tech. Rep. Shahid Beheshti Univ., 1996.

  3. Purity and equational Compactness of $G$-Sheaves,
  Tech. Rep. Shahid Beheshti Univ., 1997.

  4. Equationally Compact Projection Algebras,
  Tech. Rep. Shahid Beheshti Univ., 1998.

  5. Flat Projection Algebras,
  Tech. Rep. Shahid Beheshti Univ., 2000.

  6. On Equational Compactnss, Injectivity, and Flatness
  of Separated Projection Algebras,
  Ebrahimi, M. Mehdi and Mahmoudi, M.,
  Tech. Rep. Shahid Beheshti Univ., 2001.

  7. On the Normal Completion of Boolean Algebras in a Topos,
  Ebrahimi, M. Mehdi and Mahmoudi, M.,
  Tech. Rep. Shahid Beheshti Univ., 2001.

  8. Derivations of l-rings and f-rings,
  M. Mehdi Ebrahimi and H. Pajoohesh,
  Shahid Beheshti Univ., 2001.

  9. Tensor Product and Flatness of Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Tech. Rep. Faculty of Mathematical Sciences,
  Shahid Beheshti University, 2001.

  10. Cauchy Compleion of metric k-frames,
  M. Mehdi Ebrahimi and Mojgan Vojdani Tabatabaee, 2002.

  11. Separation Axioms for Projection Spaces,
  M. Mahmoudi and M. Mehdi Ebrahimi, 2002.

  12. The category of M-algebras, M. Mehdi Ebrahimi,
  Shahid Beheshti University, 2004.

  13. On variation and Tensor products of M-algebras, M. Mehdi
  Ebrahimi, Shahid Beheshti University, 2005.
زمینه تخصصی
1) جبر در کاتگوری
2) جبر جامع
3) مشبکه
4) توپولوژی بی نقطه
5) جبر بول
6) ساختارهای جبری مرتب
7) نمایش نیمگروهها
سرپرستی پایان نامه ها

کارشناسی:

1) مژگان محمودی، فرمهای متعارف، 1366
2) ناهید حصاری، تجزیه اولیه، 1366
3) مژده علی ایپچی، فرم متعارف ژوردان، 1366
4) صمد حاج جباری، انژکتیو و توسیعهای اساسی در واریته، 1366
5) زهرا محمدی، نگرشی بر جبر جامع، کاتگوری و لاتیس، 1371
6) غلامرضا عالی آذر، فضای برداری توپولوزیک، 1371
7) فرزانه علیخانی فر، توپولوژی، 1372
8) ابوالقاسم کریمی، ابر ساختارها و ابر لاتیسها، 1375
9) نفیسه جهانبخت، جبر جامع و علوم کامپیوتر، 1380
10) زینب جعفر لواسانی، نیم گروههای کاملاً منظم، 1385
11) سمیه دیداری، نیم گروههای ساده، 1385
12) فاطمه طاهریان، مدولهای انژکتیو، 1385
13) زهرا طاهری، مدولهای پروژکتیو، 1385

کارشناسی ارشد:

1) مژگان محمودی، جبر بول در MSET، 1370
2) مژده علی ایپچی، مباحثی در فریم، 1371
3) مرتضی فغانی، فریم و فشرده سازی فریمها، 1371
4) ژاله رضایی، خلوص و فشردگی معادله ای در Abshl، 1373
5) مژگان وجدانی، فریمهای متریک، 1374
6) الماس رسولی، طیفf- حلقه ها، 1380
7) وحید عالی فرد، ویژگی های حفظ حد ضرب تانسوری برای s- سیستم ها، 1383
8) علی نیای نوری، ویژگی های رسته ای m- مجموعه ها، 1384
9) مهدیه حدادی، 1385
10) کوشکی تبار، 1385
11) حلیمه مقبلی، 1388

 دکتری:

1) مژگان محمودی، جبر بول در MSET، 1376
2) مژگان وجدانی طباطبایی، فریمهای متریک، 1381
3) حمیرا پژوهش، مشتقگیری ها و f- حلقه ها، 1382
4) ابوالقاسم کریمی، فضاهای ریس و توپولوژی بی نقطه، 1383
5) حسن برزگر، 1388
6) بهنام خسروی، در حال تحصیل
7) مهدیه حدادی، در حال تحصیل