مژگان محمودی
استاد
گروه رياضي, دانشكده علوم ریاضی
29902906-22431652 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریلضی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی
1) تدریس دروس زیر در دوره کارشناسی:
مبانی ریاضیات، جبر1، جبر 2، جبر 3، جبر خطی، نظریه اعداد، زبان تخصصی، نظریه مقدماتی مشبکه، آشنایی با جبر بول، پروژه، ریاضی عمومی 1و،2، ریاضیات گسسته.
2) تدریس دروس زیر در دوره های تحصیلات تکمیلی:
جبر پیشرفته، نظریه جامع مشبکه، نظریه رسته 1، جبر جامع، همولوژی تکواره ها، نظریه نمایش تکواره ها.
جوایز علمی
1)   دانشجوی ممتاز در همه دوره های تحصیل
2)   دریافت حدود 14 تقدیرنامه در هفته پژوهش در دانشگاه.
3)   برنده جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی برای بهترین مقاله کنفرانس ریاضی سال 1380-1379
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 1)  عضو کمیته اجرایی و دبیر کمیته بیست و چهارمین کنفرانس ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، 1372.
2)  عضو کمیته اجرایی دوازدهمین سمینار جبر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1379
 3)  عضو کمیته علمی سیزدهمین  سمینار جبر ایران، دانشگاه ارومیه، 1380.
 4)  عضو کمیته علمی سومین سمینار هندسه و توپولوژی، 1383.
5) عضو کمیته همایشهای ماهانه انجمن ریاضی ایران از سال 1379.
6)  عضو انجمن ریاضی ایران
7)  عضو انجمن ریاضی امریکا
سوابق کاری
 1) مربی، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی:1371-1376
2) استادیار ، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی: 1376-1379
3) دانشیار، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی: 1379-1384
4) استاد، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی: از اسفند
5) معاون گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی (1 دوره)
6) عضو کمیته های تحصیلات تکمیلی، آموزش و فوق برنامه گروه ریاضی
سوابق تحصیلی
1) کارشناسی ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی،  1367
2) کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی، سال 1371
3) دکتری ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی، 1376 
علایق پژوهشی
1) جبر در کاتگوری
2)  جبر بول
3) ساختارهای جبری مرتب
4) نمایش نیمگروهها
5) توپولوژی بی نقطه
مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • 1. The Internal Ideal Lattice in the Topos of M-sets,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  J. of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 5, No. 3, 1994, 123-128.

  2. When is the Category of Separated M-sets a Quasitopos or a Topos?,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Bull. of the Iranian Mathematical Society, Vol. 21, No. 1, 1995, 25-33.

  3. On Tensor Product of M-Boolean Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  J. of Sciences, Az-Zahra Univ., No. 1-4, 1995, 32-37.

  4. Flat Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  The Proceeding of Symposium on Categorical Topology (SoCaT 94), 113-120,
  Univ. of Cape Town, 1999.

 • 5. Internal Injectivity of Boolean Algebras in MSet,
  Mojgan Mahmoudi,
  Algebra Universalis 41 (1999), No. 3, 155-175.

 • 6. The Category of M-sets,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Italian journal of pure and applied Mathematics, No. 9 (2001), 123-132.

 • 7. Purity and Equational Compactness of Projection Algebras,
  Mahmoudi, Mojgan, M. Mehdi Ebrahimi,
  Appl. Categ. Structures 9 (2001), No. 4, 381-394.

 • 8. M-boolean Envelope of M-distributive Lattices,
  Mahmoudi, Mojgan,
  Italian journal of pure and applied Math. No. 9 (2001), 133-138.

 • 9. Metric sigma-Frames versus Metric Lindelof Spaces,
  M. Vojdani Tabatabaee and M. Mahmoudi,
  Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 26, No. 2 (2002), 351-361.

 • 10. Flat and Weakly Flat Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Algebra Universalis. Vol. 48, No. 4 (2002), 479-484.

 • 11. Tensor Product and Flatness of M-algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Southeast Asian Bull. Math. 27, No. 2 (2003), 267-277.

  12. Flatness of Projection and Separated Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 26, No. 6 (2003), 923-934.

 • 13. On the Normal Completion of a Boolean Algebra,
  B. Banaschewski, M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Journal of Pure and Applied Algebra, Vol. 181, No. 1 (2003), 1-14.

 • 14. Metrizability of sigma-frames,
  Mojgan Vojdani Tabatabaee, M. Mehdi Ebrahimi , M. Mahmoudi,
  Cah. Topol. Géom. Différ. Catég. 45 (2004), no. 2, 147-156.

  15. On Quotient and Isomorphism Theorems of Universal Hyperalgebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and A. Karimi and M. Mahmoudi,
  Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 18 (2005), 9-22.

 • 16. Pointfree Spectra of Riesz Spaces,
  M. Mehdi Ebrahimi and A. Karimi and M. Mahmoudi,
  Appl. Categ. Structures 12 (2004), no. 4, 397-409.

 • 17. Cauchy completion of k-frames,
  M. Mehdi Ebrahimi , M.Mahmoudi, Mojgan Vojdani Tabatabaee,
  Kyungpook Math. J. 44 (2004), no. 4, 505-510.

  18. Martindale po-ring and derivations on (semi) prime l-rings,
  Ebrahimi, M. M.; Pajoohesh, H.; Mahmoudi, M.,
  Algebras Groups Geom. 22 (2005), no. 1, 109-115.

 • 19. Separation axiom on N^-systems,
  M. Mahmoudi,
  Semigroup Forum 70 (2005), no. 1, 97-106.

 • 20. Limits and Colimits in Categories of Universal Hyperalgebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and A. Karimi and M. Mahmoudi,
  Algebras, Groups, and Geometries, Vol. 22 (2005), 169-182.

 • 21. Algebraic separation axioms on projection algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Southeast Asian Bulletin of Mathematics. 29 (2005), no. 4, 689-695.

 • 22. Baer Criterion for injectivity of projection algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Semigroup Forum 71 (2005), no. 2, 332-335.

 • 23. On the Category of S-posets,
  Sydney Bulman-Fleming and M. Mahmoudi,
  Semigroup Forum 71 (2005), no. 3, 443-461.

 • 24. Universality of coproducts in categories of lax algebars,
  M.Mahmoudi, C. Schubert, W. Tholen,
  Applied Categorical Structures 14 (2006), No. 3, 243-249.

 • 25. Injective hulls of acts over left zero semigroups,
  M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and Gh. Moghaddasi Angizan,
  Semigroup Forum 75(1) (2007), 212-220.

 • 26. On the Baer criterion for acts over semigroups,
  M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and G. Moghaddasi Angizan,
  Communication in Algebra 35 (2007), 3912-3918.

 • 27. Injective hulls of acts over idempotent semigroups,
  M. Mahmoudi and Gh. Moghaddasi Angizan,
  Semigroup Forum 74(2) (2007), 240-246.

 • 28. Characterizing semigroups by sequentially dense injective acts,
  Mojgan Mahmoudi and Leila Shahbaz,
  Semigroup Forum 75(1)(2007), 116-128.


 • 29. Sequential purity and S-injectivity of acts over some classes
  of semigroups,
  M. Mahmoudi and G. Moghaddasi Angizan,
  To appear in Taiwanese Journal of Mathematics.

  30. Well-behaviour of sequential injectivity of acts over semigroups,
  M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and Leila Shahbaz,
  To appear in Communications in Algebra.

 • 31. Covers of cyclic acts over monoids,
  Mojgan Mahmoudi, Jim Renshaw,
  Semigroup Forum 77(2) (2008), 325-338.

 • 32. Sequentially dense essential monomorphisms of acts over semigroups,
  Mojgan Mahmoudi and Leila Shahbaz,
  Applied Categorical Structures (published online)

 • 33. Essentiality and Injectivity,
  H. Barzegar, M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi
  Applied Categorical Structures (published online)

 • 34. . Completion of Boolean algebras in MSet,
  Ebrahimi, M. Mehdi; Mahmoudi, M.
  Journal of Logic and Algebraic Programming, 78 (2009), no. 8, 723-729.

  35. Banaschewski's Theorem for S-posets: Regular injectivity and Completeness,
  Ebrahimi, Mahmoudi, Rasouli,
  To appear in Semigroup Forum.

  36. On Cayley graphs of rectangular groups,
  Khosravi, Bahman; Mahmoudi, Mojgan,
  Discrete Math. 310 (2010), no. 4, 804--811.

  37. Category of M-algebras and internal homomorphisms,
  M.M. Ebrahimi, and M. Mahmoudi
  Asian-European Journal of Mathematics, Vol.3, No. 2 (2010), 307-322.

  38. Sequential purity and injectivity of acts over some classes of semigroups,
  M. Mahmoudi and G. Moghaddasi Angizan,
  Taiwanese Journal of Mathematics, Vol. 15, No. 2 (2011),737-744.

  39. Categorical properties of sequentially dense monomorphisms of semigroup acts,
  M. Mahmoudi and L. Shahbaz
  Taiwanese Journal of Mathematics, Vol. 15, No. 2 (2011), 543-557.

  40. Characterizing pomonids by complete S-posets,
  Ebrahimi, Mahmoudi, Rasouli,
  Cah. Topol. Géom. Différ. Catég. LI-4 (2010), no. 2, 272-281.

  41. Bivariations and tensor products,
  M.M. Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  Iranian journal of science and technology,
  To appear

  42. Proper behaviour of sequential injectivity of acts over semigroups,
  M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and Leila Shahbaz,
  Communications in Algebra, 37 (2009), no. 7, 2511--2521.

  43. Essentiality and injectivity relative to sequential purity of acts,
  H. Barzegar, M. M. Ebrahimi, M. Mahmoudi,
  Semigroup Forum 79(1) (2009), 128-144.

 • ● Conferences and Seminars

  1. The Internal Ideal Lattice in the Topos of M-sets,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  7th Algebra Seminar, Hamedan, Booalisina Univ., Iran, 1992.

  2. The Minimal Completion of Boolean Algebras in MSet,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  24th Annual Iranian Math. Conf., Shahid Beheshti Univ., Iran, 1993.

  3. When is the Category of Separated M-sets a Quasitopos or a Topos?,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  26th Annual Iranian Math. Conf. Kerman, Shahid Bahonar Univ., Iran, 1995.

  4. Conditions Related to De Morgan's Laws in MSet,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  26th Annual Iranian Math. Conf., Kerman, Shahid Bahonar Univ., Iran, 1995.

  5. Purity of Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and Mojgan Mahmoudi,
  9th Algebra Seminar, Babolsar, Mazandaran Univ., Iran, 1997.

  6. Equational Compactness of Projection Algebras,
  Mojgan Mahmoudi and M. Mehdi Ebrahimi,
  10th Algebra Seminar, Sanandaj, Kordestan Univ., Iran, 1998.

  7. Equational compact Hulls of Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and Mojgan Mahmoudi,
  10th Algebra Seminar, Sanandaj, Kordestan Univ., Iran, 1998.

  8. The Frame of Real Numbers,
  Mojgan Mahmoudi and Mojgan Vojdani Tabatabaie,
  10th Algebra Seminar, Sanandaj, Kordestan Univ., 1998.

  9. Category of M-algebras with Internal Homomorphisms,
  M. Mahmoudi and M. Mehdi Ebrahimi,
  30th Iranian Math. Conf., Ardebil, Univ. of Mohaghegh Ardabili,
  Iran, 1999.

  10. Flat Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  11th Algebra Seminar,
  Isfahan, Isfahan Univ. of Technology, Iran, 1999.

  11. Congruences and the Fundamental Relation for Hyper-Algebras,
  A. Karimi and M. Mahmoudi,
  11th Algebra Seminar, Isfahan, Isfahan Univ. of Technology, 1999.

  12. Pointset and Pointfree Topology,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  First Seminar on Geometry and Topology, Tabriz, Iran, 2000.

  13. Compact and Regular Pointfree Topology,
  Mojgan Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  First Seminar on Geometry and Topology, Tabriz, Iran, 2000.

  14. Internal Injectivity of M-algebras,
  Mojgan Mahmoudi,
  The First Conf. of Women and Math. in Iran, Az-Zahra Univ, Tehran, 2000.

  15. Tensor Products and Flatness of M-algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  12th Algebra Seminar, Shahid Beheshti University, Iran, 2000.

  16. Ideal Closure Operators of M-sets,
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  13th Algebra Seminar, Auromia Univ. Auromia, Iran, 2001.

  17. Limits and Colimits of Hyperalgebras,
  A. Karimi and M. Mahmoudi,
  13th Algebra Seminar, Auromia Univ. Auromia, Iran, 2001.

  18. On Injectivity of Projection Algebras,
  Ebrahimi, M. Mehdi and Mahmoudi, M.,
  13th Algebra Seminar, Auromia Univ. Auromia, Iran, 2001.

  19. Metric sigma-Frames versus Metric Lindelof Spaces,
  M. Mahmoudi, M. Vojdani Tabatabaee,
  International Conf. on Applicable General Topology,
  Hacettepe Univ., Turkey, 2001.

  20. On Quotient and Isomorphism Theorems of Hyperalgebras,
  A. Karimi and M. Mahmoudi,
  32th Annual Iranian Math. Conf, Mazandaran Univ, Babolsar, Iran, 2001.

  21. On the Normal Completion of Boolean Algebras in a Topos,
  M. Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  32th Annual Iranian Math. Conf, Mazandaran Univ, Babolsar, Iran, 2001.

  22. Pointfree Topology and the Spectra of Riesz Spaces,
  M.M. Ebrahimi and M. Mahmoudi and A.Karimi,
  Second workshop on Formal Topoogy, Venice, Italy, April 2002.

  23. Separation axioms on projection spaces,
  M. Mahmoudi,
  2nd Seminar on Geometry and Topology, Amir Kabir Univ., Iran, 2002.

  24. On Injectivity of Projection Algebras,
  M. Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  Internationl Conf. on Algebra, Modules and Rings,
  Univ. of Lisboa, Lisboa, July 2003.

  25. Baer Criterion and injectivity Projection Algebras,
  M. Mehdi Ebrahimi, M. Mahmoudi
  34th Annual Iranian Math. Conf, Shahroud Univ., Shahroud, Iran, 2003.

  26. Algebraic separation axioms on projection algebras,
  M. Mahmoudi, M. Mehdi Ebrahimi,
  34th Annual Iranian Math. Conf, Shahroud Univ., Shahroud, Iran, 2003.

  27. Completion of M-boolean algebras,
  M. Mahmoudi,
  International Algebraic Conference, Moscow State Univ., Russia, May 2004.

  28. Subdirectly Irreducible Projection Algebras,
  Mahmoudi, M. and Moghaddasi A., Gh.,
  International Algebraic Conference, Moscow State Univ., Russia, May 2004.

  29. Cauchy completeness of k-frames,
  Proceedings of the 3rd Seminar on Geometry and Topology, 271-283,
  Azarb. Univ. Tarbiat Moallem, Tabriz, 2004.

  30. Uniform completion of k-frames,
  Proceedings of the 3rd Seminar on Geometry and Topology, 253-270,
  Azarb. Univ. Tarbiat Moallem, Tabriz, 2004.

  31. Flatness and flat cover of acts over a monoid,
  Mojgan Mahmoudi,
  17th Algebra Seminar, Sistan-Baluchestan Univ., Zahedan, Iran, Feb. 2006.

  32. Characterizing semigroups by sequentially dense injective acts,
  Mojgan Mahmoudi and Leila Shahbaz,
  17th Algebra Seminar, Sistan-Baluchestan Univ., Zahedan, Iran, Feb. 2006.

  33. Injective hulls of acts over left zero semigroups,
  M.M. Ebrahimi, M. Mahmoudi and Gh. Moghaddasi Angizan,
  17th Algebra Seminar, Sistan-Baluchestan Univ., Zahedan, Iran, Feb. 2006.

  34. Universality of coproducts in categories of lax algebras,
  Mojgan Mahmoudi, Christoph Schubert, Walter Tholen,
  37th Annual Iranian Mathematics Conference, Azarbaijan Tarbiat Moallem
  University, Tabriz, Iran, Sept. 2006.

  35. Some Categorical Properties of S-posets,
  Sydney Bulman-Fleming, Mojgan Mahmoudi,
  22nd young algebraist conference, Austria, Klagenfurt Univ., Feb. 2007.

  36. On dense injectivity of acts over a semigroup,
  Mojgan Mahmoudi and Leila Shahbaz,
  22nd young algebraist conference, Austria, Klagenfurt Univ., Feb. 2007.

  37. Covers of cyclic acts,
  M. Mahmoudi, J. Renshaw,
  Conference on semigroups, acts, and categories with applications
  to graphs,
  Univ. of Tartu, Estonia, June 2007.

  38. Category of M-algebras and internal homomorphisms,
  M. Mahmoudi, and M.M. Ebrahimi,
  Categorical Methods in Algebra, topology and computer science,
  Univ. of Coimbra, Portugal, Oct. 2008.

  39. Injectivity in a Category: Well Behaviour Theorems,
  M.M. Ebrahimi, M. Haddadi, M. Mahmoudi,
  Categorical Methods in Algebra, topology and computer science,
  Univ. of Coimbra, Portugal, Oct. 2007.

  40. Isomorphism Theorems of Universal Hyperalgebras,
  M.M. Ebrahimi, A. Karimi, M. Mahmoudi,
  1st workshop on hyperalgebras and fuzzy systems, Babolsar, 2007.

  41. Frame and Fuzy Frame,
  M. Mahmoudi,
  2nd workshop on hyperalgebras and fuzzy systems, Babolsar, 2008.

  42. Introduction to Sheaf Theory,
  M. Mahmoudi,
  3rd workshop on hyperalgebras and fuzzy systems, Babolsar, 2009.

  43. Purity of acts over sheaves of groups,
  M.M. Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  The second conference on group theory, Ferdowsi University of Mashhad, 1388

  44. Conditions equivalent to De Morgan’s law for M-sets,
  M.M. Ebrahimi and M. Mahmoudi,
  International conference on mathematical applications in engineering, International Islamic
  University, Kuala Lampur, Malaysia, 2010.


 • داخلی:

  1. On Tensor Product of M-Boolean Algebras
  M. Mehdi Ebrahimi and M. Mahmoudi
  J. of Sciences, Az-Zahra Univ., No. 1-4, 1995, 32-37

  2) جبر جامع، مجله علوم دانشگاه الزهراء (س) ، 1386.

  3) ترجمه مقاله زنان در ریاضیات.

 • تالیف:

  1) مبانی ریاضیات، (با همکاری دکتر محمد مهدی ابراهیمی)، انتشارات ققنوس، 1378


  ترجمه:

  1) آخرین قضیه فرما برای دوستگاران غیر حرفه ای (با همکاری دکتر محمد مهدی ابراهیمی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382

  2) جبر مجرد و ناممکن های مشهور (با همکاری دکتر محمد مهدی ابراهیمی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1384

  3) مسائل المپیادهای ریاضی، (با همکاری دکتر محمد مهدی ابراهیمی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1385

  4) افشای یک مسئله کهن ریاضی،آخرین قضیه فرما (با همکاری دکتر محمد مهدی ابراهیمی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1385

زمینه تخصصی
1) جبر در کاتگوری
2) جبر بول
3) ساختارهای جبری مرتب
4) نمایش نیمگروه
5) توپولوژی بی نقطه
سرپرستی پایان نامه ها
کارشناسی:
1)  نیلوفر نیازمند، مجموعه های فازی، 1379.
2) زهره حسین زادگان، توپولوژی و توپولوژی متریک، 1379.
3) پانته آ تهمتن، گروههای مشبکه منظم، 1379.
4) معصومه نوربخش، مشبکه گروههای منظم، 1379.
5) فرزانه چرمچی، نظریه رسته ها و رسته های آبلی، 1380.
6) مریم قلضی کلایه، نظریه رسته ها و تابعگون های الحاقی، 1380.
7) زهراسادات جهرمی، جبربول و کاربردهای آن، 1380.
8)  ااهه خمسه، مجموعه مرتب و مشبکه جبربول، 1381.
9) سمیه رحمتی زاده، مشبکه ها و کاربردهایی در علوم کامپیوتر، 1381.
 
 کارشناسی ارشد:
1) ابوالقاسم کریمی، ابرجبر، 1379.
2) موسی شهسواری، کامل سازی در توپولوژی بی نقطه (فریم)، 1380.
3) سعید ابراهیمی، جبرهای تصویری m-جداشدنی، 1380.
4) محبوبه محمد حسنی، S-سیستم انژکتیو، 1382.
5) پریوش نصرت پور، هم جبر، 1382.
6) اکرم فقهی، عقب بری و یکدستی S-سیستم ها، 1383.
7) فریده فرساد، همنهشنی کامل فریم ها، 1388.
 
 دکتری:
1) غلامرضا مقدسی انگیزان، انژکتیوی و چگال انژکتیوی سیستم های روی نیمگروهها، 1384.
2) لیلا شهباز، ویژگی های همولوژیک نممگروهها و رفتار چگال انژکتیوی سیستم های روی نیمگروهها، 1387.
3) حمید رسولی، در حال تحصیل.
4) بهمن خسروی، در حال تحصیل.